bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

„Dostawa wozu asenizacyjnego dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie”

12.02.2020

,,Dostawa wozu asenizacyjnego dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie"

1.Ogłoszenie o zamówieniu;

userfiles/file/w%C3%B3z%20asenizacyjny/Og%C5%82oszenie%20o%20zam%C3%B3wieniu.pdf

2.SIWZ;

userfiles/file/w%C3%B3z%20asenizacyjny/SIWZ.pdf

3.Załącznik nr 1- Formularz oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia;

userfiles/file/w%C3%B3z%20asenizacyjny/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20-%20Formularz%20ofertowy.pdf

4.Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o niepodleganiu odrzucenia;

userfiles/file/w%C3%B3z%20asenizacyjny/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%202%20-%20Wz%C3%B3r%20o%C5%9Bwiadczenia%20o%20spe%C5%82nianiu%20warunk%C3%B3w%20udzia%C5%82u%20w%20post%C4%99powaniu%20i%20o%20niepodleganiu%20wykluczeniu.pdf

5.Załącznik nr 3 - Wzór wykazu dostaw;

userfiles/file/w%C3%B3z%20asenizacyjny/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%203%20-%20Wz%C3%B3r%20wykazu%20wykonanych%20dostaw.pdf

6.Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;

userfiles/file/w%C3%B3z%20asenizacyjny/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%204%20-%20Wz%C3%B3r%20o%C5%9Bwiadczenia%20o%20przynale%C5%BCno%C5%9Bci%20lub%20braku%20przynale%C5%BCno%C5%9Bci%20do%20grupy%20kapita%C5%82owej.pdf

7.Załącznik nr 5 - Projekt umowy;

userfiles/file/w%C3%B3z%20asenizacyjny/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%205%20-%20Wz%C3%B3r%20umowy.pdf

8.Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotyczaca danych osobowych;

userfiles/file/w%C3%B3z%20asenizacyjny/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%206%20-%20Klauzula%20informacyjna%20dotycz%C4%85ca%20danych%20osobowych.pdf

Opublikował: Maciej Balcerski
Publikacja dnia: 12.02.2020

Dokument oglądany razy: 353
« inne aktualności