bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie nr 515022-N-2019 z dnia 2019-02-18 r.

18.02.2019

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – V etap"

Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ.

Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o niepodleganiu wykluczeniu.doc

Załącznik Nr 3 - Wzór wykazu wykonanych robót.doc

Załącznik Nr 4 - Wzór wykazu osób.doc

Załącznik Nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.doc

Załącznik Nr 6 - Projekt umowy.pdf

Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa

Pozwolenie na budowę.pdf

Inwentaryzacja.pdf

ZD_ARCHITEKTURA_Projekt wykonawczy.pdf

ZD_B.ELEKTRYCZNA_Projekt wykonawczy V etap.pdf

ZD_B.SANITARNA_Projekt wykonawczy V etap.pdf

ZD_KONSTRUKCJA_Projekt wykonawczy - rewizja.pdf

ZD_KONSTRUKCJA_Projekt wykonawczy kładki.pdf

ZD_KONSTRUKCJA_Projekt wykonawczy.pdf

ZD_PB - branża elektryczna.pdf

ZD_PB_Branża konstrukcyjno-budowlana.pdf

ZD_PB_Branża sanitarna - skan.pdf

ZD_Uzupełnienie dokumentacji projektowej.pdf

Załącznik nr 8 -STWiORB

ZD_STWiORB - Architektura i konstrukcja.pdf

ZD_STWiORB - Instalacje elektryczne.pdf

ZD_STWiORB - Instalacje sanitarne.pdf

Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych.pdf

Opublikował: Maciej Balcerski
Publikacja dnia: 18.02.2019

Dokument oglądany razy: 497
« inne aktualności