bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną.

25.02.2019

Na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, przedstawia ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną, tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowych w Grecji w ramach Erasmus+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) - zwanej dalej "p.z.p." oraz Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną.
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g p.z.p.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarto w Istotnych Warunkach Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną.pdf

Istotne Warunki Zamówienia na usługę społeczną.pdf

Załącznik nr 1 do Istotnych Warunków Zamówienia – Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Załącznik nr 2 do Istotnych Warunków Zamówienia – Formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 3 do Istotnych Warunków Zamówienia – Doświadczenie-wykaz usług.doc

Załącznik nr 4 do Istotnych Warunków Zamówienia – Wzór umowy.doc

Załącznik nr 5 do Istotnych Warunków Zamówienia – Propozycja menu.doc

Załącznik nr 6A do Istotnych Warunków Zamówienia – Oświadczenie
wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu
.doc

Załącznik nr 6B do Istotnych Warunków Zamówienia – Oświadczenie
wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
.doc

Załącznik nr 6B do Istotnych Warunków Zamówienia
– Oświadczenie brak powiazań.doc

Opublikował: Maciej Balcerski
Publikacja dnia: 25.02.2019

Dokument oglądany razy: 227
« inne aktualności