bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie nr 620680-N-2018 z dnia 2018-09-23 r.

23.09.2018

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – IV etap"

Ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ

SIWZ.pdf

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.

Formularz ofertowy.doc

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o niepodleganiu wykluczeniu.

userfiles/file/internat%20IV%20etap/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%202%20-%20Wz%C3%B3r%20o%C5%9Bwiadczenia%20o%20spe%C5%82nianiu%20warunk%C3%B3w%20udzia%C5%82u%20w%20post%C4%99powaniu%20i%20o%20niepodleganiu%20wykluczeniu.doc

Załącznik Nr 3 - Wzór wykazu wykonanych robót.

userfiles/file/internat%20IV%20etap/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%203%20-%20Wz%C3%B3r%20wykazu%20wykonanych%20rob%C3%B3t.doc

Załącznik Nr 4 - Wzór wykazu osób.

userfiles/file/internat%20IV%20etap/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%204%20-%20Wz%C3%B3r%20wykazu%20os%C3%B3b.doc

Załącznik Nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

userfiles/file/internat%20IV%20etap/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%205%20-%20Wz%C3%B3r%20o%C5%9Bwiadczenia%20o%20przynale%C5%BCno%C5%9Bci%20lub%20braku%20przynale%C5%BCno%C5%9Bci%20do%20grupy%20kapita%C5%82owej.doc

Załącznik Nr 6 - Projekt umowy.

userfiles/file/internat%20IV%20etap/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%206%20%20-%20Projekt%20umowy.pdf

Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa.

userfiles/file/internat%20IV%20etap/@ZD%20-%20projekt%20wykonawczy%20architektura%20z%20oznaczeniem%20zakresu%20etapu%20III%20(w%20trakcie%20realizacji).pdf

userfiles/file/internat%20IV%20etap/@ZD%20-%20projekt%20wykonawczy%20bran%C5%BCy%20elektrycznej.pdf

userfiles/file/internat%20IV%20etap/@ZD%20-%20projekt%20wykonawczy%20instalacji%20wentylacji%20mechanicznej%20i%20klimatyzacji.pdf

userfiles/file/internat%20IV%20etap/Pozwolenie%20na%20budow%C4%99.pdf

userfiles/file/internat%20IV%20etap/@ZD%20-%20Uzupe%C5%82nienie%20dokumentacji%20projektowej%20-%20etap%20IV.pdf

Załącznik nr 8 - STWiORB.

userfiles/file/internat%20IV%20etap/@ZD_STWiORB%20-%20Architektura%20i%20konstrukcja.pdf

userfiles/file/internat%20IV%20etap/@ZD_STWiORB%20-%20Instalacja%20wentylacji%20i%20klimatyzacji.pdf

userfiles/file/internat%20IV%20etap/@ZD_STWiORB%20-%20Instalacje%20elektryczne.pdf

Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych.

userfiles/file/internat%20IV%20etap/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%209%20-%20Klauzula%20informacyjna%20dotycz%C4%85ca%20danych%20osobowych.pdf

Opublikował: Maciej Balcerski
Publikacja dnia: 23.09.2018

Dokument oglądany razy: 396
« inne aktualności