bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.06.2018, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Ogłoszenie nr 580158-N-2018 z dnia 2018-06-27 r

27.06.2018

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie-etap III"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.07.2018

userfiles/file/Internat%20III%20etap/Og%C5%82oszenie%20o%20zmianie%20og%C5%82oszenia%20z%20dnia%2016_07_2018%20r_.pdf

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 16.07.2018 r.

userfiles/file/Internat%20III%20etap/Modyfikacja%20tre%C5%9Bci%20SIWZ%20z%20dnia%2016_07_2018%20r.pdf

userfiles/file/internat/PW_A1-A%20-%20RZUT%20PARTERU_1.pdf

userfiles/file/internat/PW_A13-A%20-%20WYKAZ%20STOLARKI%20OTWOROWEJ%20-%20DRZWI_ZAMIENNY_1.pdf

userfiles/file/internat/PW_A15-A%20-%20RZUT%20SUFIT%C3%93W%20NAD%20PARTEREM_1.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

userfiles/file/Internat%20III%20etap/Og%C5%82oszenie%20o%20zmianie%20og%C5%82oszenia.pdf

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 11.07.2018 r.

userfiles/file/Internat%20III%20etap/Modyfikacja%20tre%C5%9Bci%20SIWZ%20z%20dnia%2011_07_2018%20r_.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.

userfiles/file/Przetarg%20internat%203/Og%C5%82oszenie%20o%20zam%C3%B3wieniu.pdf

SIWZ

userfiles/file/Przetarg%20internat%203/SIWZ.pdf

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

userfiles/file/Przetarg%20internat%203/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%201%20-%20Formularz%20ofertowy.doc

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o niepodleganiu wykluczeniu

userfiles/file/Przetarg%20internat%203/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20-%20Wz%C3%B3r%20o%C5%9Bwiadczenia%20o%20spe%C5%82nianiu%20warunk%C3%B3w%20udzia%C5%82u%20w%20post%C4%99powaniu%20i%20o%20niepodleganiu%20wykluczeniu.doc

Załącznik Nr 3 - Wzór wykazu wykonanych robót

userfiles/file/Przetarg%20internat%203/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%203%20-%20Wz%C3%B3r%20wykazu%20wykonanych%20rob%C3%B3t.doc

Załącznik Nr 4 - Wzór wykazu osób

userfiles/file/Przetarg%20internat%203/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%204%20-%20Wz%C3%B3r%20wykazu%20os%C3%B3b(1).doc

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

userfiles/file/Przetarg%20internat%203/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%205%20-%20Wz%C3%B3r%20o%C5%9Bwiadczenia%20o%20przynale%C5%BCno%C5%9Bci%20lub%20braku%20przynale%C5%BCno%C5%9Bci%20do%20grupy%20kapita%C5%82owej.doc

Załącznik Nr 6 - Projekt umowy

userfiles/file/Przetarg%20internat%203/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%206%20%20-%20Projekt%20umowy.pdf

Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa

userfiles/file/Przetarg%20internat%203/@ZD%20-%20Inwentaryzacja.pdf

userfiles/file/Przetarg%20internat%203/@ZD_PB%20-%20bran%C5%BCa%20elektryczna.pdf

userfiles/file/Przetarg%20internat%203/@ZD_PB_Bran%C5%BCa%20konstrukcyjno-budowlana.pdf

userfiles/file/Przetarg%20internat%203/@ZD_PB_Bran%C5%BCa%20sanitarna%20-%20skan.pdf

userfiles/file/Przetarg%20internat%203/Pozwolenie%20na%20budow%C4%99.pdf

userfiles/file/Przetarg%20internat%203/@ZD_ARCHITEKTURA_Projekt%20wykonawczy%20-%20z.pdf

userfiles/file/Przetarg%20internat%203/@ZD_B_SANITARNA_Projekt%20wykonawczy.pdf

userfiles/file/Przetarg%20internat%203/@ZD_BRANZA%20ELEKTRYCZNA_Projekt%20wykonawczy.pdf

userfiles/file/Przetarg%20internat%203/@ZD_KONSTRUKCJA_Projekt%20wykonawczy%20-%20rewizja.pdf

userfiles/file/Przetarg%20internat%203/@ZD_B_SANITARNA_Projekt%20wykonawczy.pdf

userfiles/file/Przetarg%20internat%203/@ZD_WENTYLACJA_Projekt%20wykonawczy.pdf

Załącznik nr 8 - STWiORB

userfiles/file/Przetarg%20internat%203/@ZD_STWiORB%20-%20Architektura%20i%20konstrukcja.pdf

userfiles/file/Przetarg%20internat%203/@ZD_STWiORB%20-%20Instalacja%20wentylacji(1).pdf

userfiles/file/Przetarg%20internat%203/@ZD_STWiORB%20-%20Instalacje%20elektryczne.pdf

userfiles/file/Przetarg%20internat%203/@ZD_STWiORB%20-%20Instalacje%20sanitarne.pdf

Opublikował: Maciej Balcerski
Publikacja dnia: 27.06.2018

Dokument oglądany razy: 335
« inne aktualności