bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie nr 575851-N-2018.

19.06.2018

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Remont pomieszczeń w budynkach szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie”

Ogłoszenie o zamówieniu

userfiles/file/Remont%20szko%C5%82y%202018/Og%C5%82oszenie%20o%20zam%C3%B3wieniu.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

userfiles/file/Remont%20szko%C5%82y%202018/Specyfikacja%20istotnych%20warunk%C3%B3w%20zam%C3%B3wienia.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

userfiles/file/Remont%20szko%C5%82y%202018/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%201%20-%20Formularz%20ofertowy.doc

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o niepodleganiu odrzuceniu.

userfiles/file/Remont%20szko%C5%82y%202018/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20-%20Wz%C3%B3r%20o%C5%9Bwiadczenia%20o%20spe%C5%82nianiu%20warunk%C3%B3w%20udzia%C5%82u%20w%20post%C4%99powaniu%20i%20o%20niepodleganiu%20wykluczeniu.doc

Załącznik nr 3 - Wzór wykazu robót budowlanych

userfiles/file/Remont%20szko%C5%82y%202018/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%203%20-%20Wz%C3%B3r%20wykazu%20wykonanych%20rob%C3%B3t.doc

Załącznik nr 4 - Wzór wykazu osób.

userfiles/file/Remont%20szko%C5%82y%202018/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%204%20-%20Wz%C3%B3r%20wykazu%20os%C3%B3b.doc

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

userfiles/file/Remont%20szko%C5%82y%202018/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%205%20-%20Wz%C3%B3r%20o%C5%9Bwiadczenia%20o%20przynale%C5%BCno%C5%9Bci%20lub%20braku%20przynale%C5%BCno%C5%9Bci%20do%20grupy%20kapita%C5%82owej.doc

Załącznik nr 6 - Projekt umowy.

userfiles/file/Remont%20szko%C5%82y%202018/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%206%20%20-%20Projekt%20umowy.pdf

Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa.

userfiles/file/Remont%20szko%C5%82y%202018/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%207-%20dokumentacja%20projektowa_.pdf

Załącznik nr 8 – STWiORB

userfiles/file/Remont%20szko%C5%82y%202018/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%208-%20STWiORB.pdf

Załącznik nr 9 – Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych.

userfiles/file/Remont%20szko%C5%82y%202018/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%209%20-%20Klauzula%20informacyjna%20dotycz%C4%85ca%20danych%20osobowych.pdf

Opublikował: Maciej Balcerski
Publikacja dnia: 19.06.2018

Dokument oglądany razy: 320
« inne aktualności