bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - starszy księgowy.

12.06.2018

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze starszy księgowy.

Wymagania niezbędne:
1.Wykształcenie średnie ekonomiczne lub wykształcenie wyższe ekonomiczne
2. Co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku.
3. Umiejętność biegłej obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów rachunkowości budżetowej.
2. Znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o podatku VAT.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej stołówki konta środków specjalnych.
2. Rozliczanie młodzieży za korzystanie z internatu.
3. Prowadzenie rozliczeń finansowych internatu.
4. Wydawanie i prowadzenie rozliczeń kart drogowych.
5. Sporządzanie i uzgadnianie comiesięcznych składek ZUS.
6. Sporządzanie list płac pracowników.
7. Prowadzenie kart wynagrodzeń.
8. Sporządzanie rocznych PIT pracowników.
9. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.
10. Sporządzanie przelewów do wpłat i rachunku środka specjalnego.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny;
2. życiorys – curriculum vitae;
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień (poświadczone przez
kandydata za zgodność z oryginałem);
6. oświadczenie o niekaralności;
7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
8. wypełniony kwestionariusz osobowy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły, pocztą elektroniczną na adres Szkoły w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem poczty na adres Jednostki, z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko starszy księgowy”
w terminie do dnia 22.06.2018.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 838 74 95
Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na tablicy informacyjnej w Jednostce.

Opublikował: Maciej Balcerski
Publikacja dnia: 12.06.2018

Dokument oglądany razy: 170
« inne aktualności