bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie nr 557223-N-2018 z dnia 11.05.2018

11.05.2018

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie-etap III"

Ogłoszenie o zamówieniu

userfiles/file/Internat%20III%20etap/II%20postepowanie/Og%C5%82oszenie%20o%20zam%C3%B3wieniu.pdf

SIWZ

userfiles/file/Internat%20III%20etap/II%20postepowanie/SIWZ.pdf

 Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

userfiles/file/Internat%20III%20etap/II%20postepowanie/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%201%20-%20Formularz%20ofertowy.doc

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o niepodleganiu wykluczeniu

userfiles/file/Internat%20III%20etap/II%20postepowanie/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20-%20Wz%C3%B3r%20o%C5%9Bwiadczenia%20o%20spe%C5%82nianiu%20warunk%C3%B3w%20udzia%C5%82u%20w%20post%C4%99powaniu%20i%20o%20niepodleganiu%20wykluczeniu.doc

Załącznik Nr 3 - Wzór wykazu wykonanych robót

userfiles/file/Internat%20III%20etap/II%20postepowanie/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%203%20-%20Wz%C3%B3r%20wykazu%20wykonanych%20rob%C3%B3t.doc

Załącznik Nr 4 - Wzór wykazu osób

userfiles/file/Internat%20III%20etap/II%20postepowanie/Za%C5%82%C4

%85cznik%20Nr%204%20-%20Wz%C3%B3r%20wykazu%20os%C3%B3b.doc

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

userfiles/file/Internat%20III%20etap/II%20postepowanie/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%205%20-%20Wz%C3%B3r%20o%C5%9Bwiadczenia%20o%20przynale%C5%BCno%C5%9Bci%20lub%20braku%20przynale%C5%BCno%C5%9Bci%20do%20grupy%20kapita%C5%82owej.doc

Załącznik Nr 6 - Projekt umowy

userfiles/file/Internat%20III%20etap/II%20postepowanie/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%206%20%20-%20Projekt%20umowy.pdf

Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa

userfiles/file/Internat%20III%20etap/II%20postepowanie/@ZD%20-%20Inwentaryzacja.pdf

userfiles/file/Internat%20III%20etap/II%20postepowanie/@ZD_PB%20-%20bran%C5%BCa%20elektryczna.pdf

userfiles/file/Internat%20III%20etap/II%20postepowanie/@ZD_PB_Bran%C5%BCa%20konstrukcyjno-budowlana.pdf

userfiles/file/Internat%20III%20etap/II%20postepowanie/@ZD_PB_Bran%C5%BCa%20sanitarna%20-%20skan.pdf

userfiles/file/Internat%20III%20etap/II%20postepowanie/Pozwolenie%20na%20budow%C4%99.pdf

userfiles/file/Internat%20III%20etap/II%20postepowanie/@ZD_ARCHITEKTURA_Projekt%20wykonawczy%20-%20z.pdf

userfiles/file/Internat%20III%20etap/II%20postepowanie/@ZD_B_SANITARNA_Projekt%20wykonawczy.pdf

userfiles/file/Internat%20III%20etap/II%20postepowanie/@ZD_BRANZA%20ELEKTRYCZNA_Projekt%20wykonawczy.pdf

userfiles/file/Internat%20III%20etap/II%20postepowanie/@ZD_KONSTRUKCJA_Projekt%20wykonawczy%20-%20rewizja.pdf

userfiles/file/Internat%20III%20etap/II%20postepowanie/@ZD_KONSTRUKCJA_Projekt%20wykonawczy.pdf

userfiles/file/Internat%20III%20etap/II%20postepowanie/@ZD_WENTYLACJA_Projekt%20wykonawczy.pdf

Załącznik nr 8 - STWiORB

userfiles/file/Internat%20III%20etap/II%20postepowanie/@ZD_STWiORB%20-%20Architektura%20i%20konstrukcja.pdf

userfiles/file/Internat%20III%20etap/II%20postepowanie/@ZD_STWiORB%20-%20Instalacja%20wentylacji.pdf

userfiles/file/Internat%20III%20etap/II%20postepowanie/@ZD_STWiORB%20-%20Instalacje%20elektryczne.pdf

userfiles/file/Internat%20III%20etap/II%20postepowanie/@ZD_STWiORB%20-%20Instalacje%20sanitarne.pdf

Opublikował: Maciej Balcerski
Publikacja dnia: 11.05.2018

Dokument oglądany razy: 396
« inne aktualności