bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o zamówieniu: „Wykończenie kuchni i stołówki przy internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie”

27.04.2020

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest :

,,Wykończenie kuchni i stołówki przy internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenis Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie."

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/Og%C5%82oszenie%20o%20zmianie%20og%C5%82oszenia%20(1).pdf

- Modyfikacja SIWZ:

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/Modyfikacja%20tre%C5%9Bci%20SIWZ%20z%20dnia%2006_05_2020%20r_.pdf

- Dokumentacja projektowa i STWIORB wykonania wewnętrznej instalacji gazowej:

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/instalacja%20gazu.pdf

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/opis_LPG.pdf

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/RYS_1.pdf

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/RYS_2.pdf

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/RYS_3.pdf

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/RYS_4.pdf

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/RYS_5.pdf

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/RYS_6.pdf

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/RYS_7.pdf

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/Rys_8.pdf

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/Rys_9.pdf

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/STWiORB%20-%20gaz.pdf

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/Uszczeg%C3%B3%C5%82owienie%20dokumentacji%20projektowej%20w%20zakresie%20wewn%C4%99trznej%20instalacji%20gazowej.pdf

1.Ogłoszenie o zamówieniu:

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/Og%C5%82oszenie%20o%20zam%C3%B3wieniu.pdf

2.SIWZ:

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/SIWZ.pdf

3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy:

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%201%20-%20Formularz%20ofertowy.pdf

4.Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o niepodleganiu odrzuceniu:

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%202%20-%20Wz%C3%B3r%20o%C5%9Bwiadczenia%20o%20spe%C5%82nianiu%20warunk%C3%B3w%20udzia%C5%82u%20w%20post%C4%99powaniu%20i%20o%20niepodleganiu%20wykluczeniu.pdf

5.Załącznik nr 3 - wzór wykazu robót budowlanych:

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%203%20-%20Wz%C3%B3r%20wykazu%20wykonanych%20rob%C3%B3t.pdf

6.Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o przynależności  lub braku przynależności do grupy kapitałowej:

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%204%20-%20Wz%C3%B3r%20o%C5%9Bwiadczenia%20o%20przynale%C5%BCno%C5%9Bci%20lub%20braku%20przynale%C5%BCno%C5%9Bci%20do%20grupy%20kapita%C5%82owej.pdf

7. Załącznik nr 5 - projekt umowy:

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%205%20-%20Projekt%20umowy.pdf

8.Załącznik nr 6 - dokumentacja projektowa:

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/ZD%20-%20Inwentaryzacja.pdf

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/Pozwolenie%20na%20budow%C4%99.pdf

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/Uzupe%C5%82nienie%20dokumentacji%20projektowej%20-%20VI%20ETAP.pdf

Uszczegółowienie dokumentacji projektowej

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/Uszczeg%C3%B3%C5%82owienie%20dokumentacji%20projektowej.pdf

9.Załącznik nr 7 -   STWiORB:

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/ZD_STWiORB%20-%20Instalacje%20sanitarne.pdf

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/ZD_STWiORB%20-%20Instalacje%20elektryczne.pdf

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/ZD_STWiORB%20-%20Architektura%20i%20konstrukcja.pdf

10.Załącznik nr 8 - klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%208%20-%20Klauzula%20informacyjna%20dotycz%C4%85ca%20danych%20osobowych.pdf

11.Załącznik nr 9 - wykaz osób:

userfiles/file/Internat%20sto%C5%82%C3%B3wka%20II/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%209%20-%20Wz%C3%B3r%20wykazu%20os%C3%B3b.pdf

Opublikował: Maciej Balcerski
Publikacja dnia: 27.04.2020

Dokument oglądany razy: 460
« inne aktualności